Dokumenty

Africký mor ošípaných
RVPS Lučenec
doc Africký mor ošípaných
Vyhlásenie núdzového stavu
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Uznesenie Vlády SR 704/2020
pdf Predĺženie NÚDZOVÉHO STAVU - vyrozumenie
pdf Vyhlásenie núdzového stavu
docx predlženie núdzového stavu
Opatrenia platné od 24.03.2020
pdf Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020
pdf Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020
pdf Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020
pdf Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19
Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_COVID-19_piata_aktualiza
pdf Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_COVID-19_piata_aktualiza
Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_COVID-19_tretia_aktualiza
pdf Usmernenie hlavneho hygienika Slovenskej republiky 1.
pdf Usmernenie hlavneho hygienika Slovenskej republiky 2.
Verejné vyhlášky ÚVZ SR k zákazu ver. podujatí a izolácii v dom. prostredí
Verejné vyhlášky ÚVZ SR k zákazu ver. podujatí a izolácii v dom. prostredí
pdf Verejné vyhlášky ÚVZ SR k zákazu ver. podujatí a izolácii v dom. prostredí
pdf Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí.pdf
PDF Režimové opatrenie HHSR pri ohrození ver.zdravia
pdf Hygiena-karanténa-výnimky
pdf Zmena opatrenia HHSR
docx Najčastejšie otázky a odpovede od obyvateľov zasielané na Centrálne monitorovacie a riaidiace stredisko SKR
docx Otázky na ktoré nevieme odpovedať
pdf Karanténne opatrenia
Plán zberu odpadu 2021
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Harmonogram vývozu 2020
Verejné obstarávanie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Výzva na predkladanie cenových ponúk
doc Zmluva o dielo - návrh
xlsx Zadanie
doc A. SS-KD-Kalonda
pdf B. Situácia
pdf F. Projekt PBS - TS+výkresy - KD-Kalonda
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zámenná zmluva
pdf Zámenná zmluva
pdf Zámenná zmluva
pdf Zámenná zmluva
Mandátna zmluva
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Rekonštrukcia Domu smútku
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky
pdf Výkaz, výmer
pdf Výkaz, výmer
pdf Výkaz, výmer
pdf Výkaz, výmer
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Poipeľské regionálne centrum
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky
xlsx Výkaz, výmer
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
Pagliára - Sicília
Dohoda o partnerskej spolupráci - Együttűmködési partnerszerződés 2016.4.24
pdf Správa - Beszámoló
pdf Správa - Beszámoló
Zápisnice OZ Kalonda
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Zápisnica zo dňa 29.3.2017
docx Zápisnica zo dňa 22.6.2017
docx Zápisnica zo dňa 21.9.2017
docx Zápisnica zo dňa 27.11.2017
docx Zápisnica zo dňa 15.12.2017
docx Zápisnica zo dňa 9.2.2018
docx Zápisnica zo dňa 19.4.2018
docx Zápisnica zo dňa 9.5.2018
docx Zápisnica zo dňa 20.6.2018
doc Zápisnica zo dňa 19.7.2018
doc Zápisnica zo dňa 6.8.2018
doc Zápisnica zo dňa 9.10.2018
doc Zápisnica zo dňa 30.11.2018
doc Zápisnica zo dňa 7.12.2018
doc Zápisnica zo dňa 13.12.2018
docx Zápisnica zo dňa 28.1.2019
doc Zápisnica zo dňa 27.2.2019
doc Zápisnica zo dňa 28.3.2019
doc Zápisnica zo dňa 6.6.2019
doc Zápisnica zo dňa 6.8.2019
doc Zápisnica zo dňa 12.9.2019
doc Zápisnica zo dňa 21.11.2019
doc Zápisnica zo dňa 17.12.2019
doc Zápisnica zo dňa 10.3.2020
doc Zápisnica zo dňa 25.6.2020
doc Zápisnica zo dňa 30.9.2020
doc Zápisnica zo dňa 26.11.2020
doc Zápisnica zo dňa 16.12.2020
Povinné zverejňovanie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc záverečný účet obce 2011
doc Záverečný účet obce 2012
doc Záverečný účet 2013
xls programové rozpočtovanie 2012 - 2014
xls programové rozpočtovanie 2013 - 2015
doc Záverečný účet 2014
xls Programový rozpočet 2014-2016
xls Rozpočet obce na r. 2015-2017
docx VZN o držaní a vodení psov
doc Záverečný účet 2015
xls Rozpočet obce 2016 - 2018
xlsx Rozpočet obce 2017-2019
doc VZN o dani z nehnuteľnosti č.1/2017
docx VZN obce Kalonda č. 1/2018
doc Záverečný účet 2016
xlsx Rozpočet obce 2018-2020
doc Záverečný účet 2017
xlsx Rozpočet obce na r. 2019-2021
docx VZN obce Kalonda č. 1/2019
doc VZN o poskytovaní služieb v podmienkach obce s dodatkami
doc Štatút obce Kalonda
doc Záverečný účet obce 2018
doc PHSR Obce Kalonda 2015-2025
xlsx Rozpočet obce Kalonda na r 2020-2022
docx VZN o dani z nehnuteľnosti č.1/2020
docx VZN č.2/2020 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Kalonda
doc Záverečný účet obce 2019
xlsx Rozpočet obce Kalonda na r 2021-2023
doc VZN o poskytovaní služieb v podmienkach obce s dodatkami
docx VZN o dani z nehnuteľnosti č.1/2021-návrh