Aktuality

Zverejňovanie zámeru zámeny

Obec Kalonda na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kalonda č. 04/2018 zo dňa 19.7.2018 a v zmysle §9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku Obce Kalonda Predmet zámeny: 1. Pozemok parc.reg. CKN 143/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 k.ú. Kalonda 2. Pozemok parc.reg. CKN 143/3 záhrady o výmere 1490 m2 k.ú Kalonda Predmetné pozemky sa nachádzajú v k.ú. Kalonda, okres Lučenec sú vedené na Katastrálnom odbore Okresného úradu Lučenec, na liste vlastníctva č. 501, vo vlastníctve Agáta Janková nar. 30.4.1961 a Jeno Reichert nar. 7.2.1963 obidvaja v polovici za 1. Pozemok parc.reg CKN 51 záhrada o výmere 5247 m2 Predmetný pozemok sa nachádza v k.ú. Kalonda, okres Lučenec, vedený na Katastrálnom odbore Okresného úradu Lučenec, na liste vlastníctva č. 54 vo vlastníctve obce v polovici. Zámena sa uskutoční s finančným vyrovnaním zo strany Agáty Jankovej a Jeno Reichert. Náklady so zámenou pozemkov spojené hradia Agáta Janková a Jeno Reichert. Dôvodom zámeny predmetných pozemkov je žiadosť o zámenu pozemkov zo dňa 23.5.2018 podaná na obecný úrad od p. Jankovej Agáty a Jeno Reicherta z dôvodu, že parc.reg. CKN 51 sa nachádza bezprostrednom susedstve ďalších pozemkov vo vlastníctve menovaných. Doba zverejnenia: od 24.7.2018 do 15.8.2018 Spôsob zverejňovania: web stránka obce: www.obeckalonda.ocu.sk, úradná tabuľa obce Kalonda.