Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obec Kalonda – Obecný úrad, Mierová č.67, Kalonda, 985 31 Rapovce Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Kalonda Obecné zastupiteľstvo v Kalonde svojim uznesením č. 03/2017 zo dňa 21.9.2017 vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra Obce Kalonda na deň 27.11.2017 Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky: Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou Náležitosti prihlášky: • Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, • Výpis z registra trestov (nie staršie ako tri mesiace), • Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov, • Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve Ďalšie predpoklady: • Najmenej 5 rokov praxe vo verejnej alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva, • Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, • Užívateľské ovládanie počítača • Občianska a morálna bezúhonnosť Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kalonda zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Kalonda – Obecný úrad , Mierová č.67, Kalonda, 985 31 Rapovce Najneskôr do 10.11.2017 do 13,00 hod. V prípade osobného doručenia ju odovzdá v kancelárii na tunajšom obecnom úrade. Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút. Deň nástupu do zamestnania: 01.12.2017 1. Posúdenie podaných prihlášok zabezpečia poslanci OZ, ktorí vyhodnotia splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce. 2. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. 4. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra. 5. Pracovný pomer bude uzavretý na 0,1 úväzok pracovného času. Alžbeta Erdélyiová Starostka obce