Dokumenty

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky
pdf Výkaz, výmer
pdf Výkaz, výmer
pdf Výkaz, výmer
pdf Výkaz, výmer
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Poipeľské regionálne centrum
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky
xlsx Výkaz, výmer
Herencsény - Magyarország
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Beszámoló - Správa
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
Pagliára - Sicília
Dohoda o partnerskej spolupráci - Együttűmködési partnerszerződés 2016.4.24
pdf Správa - Beszámoló
pdf Správa - Beszámoló
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
xlsx harmonogram 2017
Zápisnice OZ Kalonda
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc záverečný účet obce 2011
xls programové rozpočtovanie 2012 - 2014
doc VZN č.1/2013 o dani z nehnuteľnosti , miestných daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stqvebný odpad
xls programové rozpočtovanie 2013 - 2015
doc VZN o poskytovaní služieb v podmienkach obce
doc Záverečný účet obce 2012
xls Programový rozpočet 2014-2016
doc VZN č.1/2014 o dani znehnuteľnosti a miestných poplatkoch
doc Záverečný účet 2013
doc Záverečný účet 2014
xls Rozpočet obce na r. 2015-2017
doc VZN č.1/2015 o daňi z nehnuteľnosti.........
doc VZN o poskytovaní služieb v podmienkach obce s dodatkami
docx VZN o držaní a vodení psov
doc VZN č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti
xls Rozpočet obce 2016 - 2018
doc Záverečný účet 2015
xlsx Rozpočet obce 2017-2019
doc VZN o dani z nehnuteľnosti