Aktuality

Pozvánka

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalonde konaného dňa 26.11.2020 o 17,00 hod. s nasledovným programom: 1. Zahájenie 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ 4. Návrh VZN obce o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 - prejednanie 5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2021 – 2023 – prejednanie 6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kalonda o poskytovaní služieb v podmienkach obce Kalonda -dodatok 7. Všobecné informácie-COVID-19 8. Rôzne 9. Záver Vaša účasť je nevyhnutná! V Kalonde dňa 12.11.2020 Réka Papp starostka obce