Aktuality

Voľby do NR SR v roku 2016
Oznámenie

Správa - beszámoló Rimóc
EURÓPA A POLGÁROKÉRT„Család, nemzet, Európa” – testvér települési találkozó program keretébenAz 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan „Testvérvárosok polgárainak

voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRYpre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej častiv K A L O N D E15.

Správa - beszámoló
A « X. HERENCSÉNYI BUCSU Tradició és tapasztalatcsere Találkozó - a testvértelepülési szerződés aláírásának 5. évfordulóján» projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK
Protrebné príohy nájdete v kapitole OBJEDNÁVKY

Oznam
Oznam v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení nesk. predpisov:
Dňa 22.7.2013 o 15:00 hod. sa koná v priestoroch verejného obstarávateľa otváranie ponúk v postupe zadávania podprahovej zákazky „Rekonštrukcia vodných prírodných hodnôt v obciach Kalonda a Hollókő“ . Výzva na predloženie ponuky bola uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č.129/2013 zo dňa 3.7.2013 s označením 11782-WYP.